مرد ها در چار چوب عشق به وسعت غیر قابل انکاری نامردند!

مرد ها در چار چوب عشق به وسعت غیر قابل انکاری نامردند!

برای اثبات کمال نامردی آنان تنها همین بس که در مقابل قلب ساده و فریب خورده ی یک زن احساس میکنند مردند. تا وقتی که قلب زن عاشق نشده پست تر از یک ولگرد،عاجز تر از یک فقیر و گداتر از همه ی گدایان سامره پوزه بر خاک و دست تمنا به پیشش گدایی میکننداما وقتی که خیالشان از بابت قلب زن راحت شد به یک باره یادشان می افتد که خدا مردشان آفرید!! و آنگاه کمال مردانگی را در نهایت نامردی جست و جو میکنند....
 

دکتر علی شریعتی

 

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید