پژواک دنیا

• دنیامانند پژواک اعمال و خواستهای ماست. اگر به
 
جهان بگویی: ”سهم منو بده...“ دنیا مانند پژواکی که از

کوه برمی گردد، به تو خواهد گفت: ”سهم منوبده....“ و

تو در کشمکش با دنیا دچار جنگ اعصاب می شوی. اما

اگر به دنیا بگویی: ”چه خدمتی برایتان انجام دهم؟...“

دنیا هم به تو خواهد گفت: ”چه خدمتی برایتان انجام

دهم.                                دکتر وین دایر

/ 0 نظر / 10 بازدید